ทวัตติงสาการปาฐะ(อาการ32)


Description education |  5 250

ทวัตติงสาการปาฐะ (อาการ 32) ภาษาบาลี - เสียง ท่านอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง - ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกๆ ท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ สาธุ สาธุ สาธุ


See related videos